ССП Оптимакс ЕООД

За нас

Фирмата е създадена през 1994 г като ЕТ, с предмет на дейност 'Счетоводни услуги и консултации'. През 2003г. се преобразува в ЕООД и по критериите в Закона за счетоводството се определя като Специализирано Счетоводно Предприятие. Управителят на предприятието е с богат професионален опит в областта на счетоводството в частния сектор, финансите и анализите.

Екипът ни е млад и амбициозен с необходимото образование и квалификация. Разполагаме със съвременна техника, лицензиран счетоводен софтуер и възможност за трансфер на данни по електронен път. В екипа ни се включват и IT-специалисти съдействащи за обработката и трансфера на информацията.

Нашите услуги са насочени към дребния и среден бизнес - с персонал до 20-25 човека, и документи до 200 бр. месечно, главно в сферата на търговията и услугите, включително електронни магазини.

Наши дългогодишни партньори в сферата на търговията са Велизара ЕООД; в сферата на услугите - Д&Д Инженеринг ЕООД; в сферата на електронната търговият - SUNDAY HABIT. През близо 30-годишният ни професионален опит сме изградили успешно делово сътрудничество и с одиторска кантора Димакс М ЕООД, за клиентите ни които се нуждаят от одит.

Полагаме системни усилия за поддържане нивото на квалификацията си, усвояваме и прилагаме в практиката промените в нормативната база, следим и внедряваме нови технологични решения в иначе традиционното счетоводство. Това е гаранция за високото качество на услугата ни и оптимизира вашия бизнес!

УСЛУГИ

I. АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. ПЪЛНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ
Абонаментно счетоводно обслужване обхващата всичко, което засяга конкретната дейност на фирмата в областта на данъчното, трудовото и административното законодателство. Ние се грижим за актуални и адекватни решения на на управителя, като своевременно го информираме за промени в законовата база.
Предлаганата услуга включва пълен пакет от дейности, необходими за правилното и вярно отразяване на стопанската дейност на конкретното предприятие, а именно:
- ежемесечна счетоводна обработка на документи- фактури, протоколи, банкови извлечения, митнически декларации и всички други, свързани с дейността на фирмата;
- изготвяне на протколи при ВОП на стоки, и услуги от ЕС и трети страни, VIES декларации при ВОД, обработка на документи и изготвяне на справки при дистанционни продажби и регистрация по OSS;
- изготвяне на дневници по ДДС, декларация – при регистрация по ЗДДС
- изготвяне на Интрастат дневници и декларация – при съответна регистрация;
- изготвяне и подаване в НАП на уведомления при назначаване и освобождаване на служители;
- текущо отразяване на движенито на персонала;
- тркущо отчитане на болнични листове и представянето им в НОИ;
- изготвяне на разплащателна ведомост;
- изготвяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци – НАП, НОИ;
- възможност за електронно банкиране;
- изготвяне на декларации – обр. 1 и 6;
- изготвяне на всички видове справки и удостоверения, свързани с персонала - служебни бележки, удостоверения
- подаване на декларации, свързани с изплатени суми на физически лица – на персонал, на контрагенти – наемодатели, адвокати, нотариуси и др.п, на работещи по граждански договори, на собствениците - дивиденти, заеми и всякакви плащания;
- годишно счетоводно приключване;
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация в НАП;
- изготвяне и подаване на годишен финансов отчет в НССИ;
- възможност /при желание на клиента/ за обявяване на ГФО в Агенция по вписванията
- сдействие при данъчни ревизии и насрещни проверки;
- данъчна защита и консултации;
- изготвяне на счетоводни отчети и икономически обосновки за пред банки и лизингови организации;
- подържане на архив.

2. МОДУЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
Този вид обслужване е обработка на първични документи само в определена област на счетоводството. При него ангажиментите ни са ограничени само до достоверността и прецизността на извършената от нас работа.

А. ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Тази услуга включва:
- подържане на трудови досиета на персонала;
- изготвяне на трудови договори при постъпване на нови кадри;
- изготвяне на допълнителни споразумения към тях при промяна на обстоятелства;
- следене на полагащите се и ползвани платени и неплатени отпуски;
- оформяне на документация при напускане – заповед за освобождаване от работа, трудова книжка , образец УП2, Справка-декларация за бюрото по труда;
- изготвяне и подаване на Уведомления по чл.62 към НОИ;
- изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост;
- изготвяне и подаване на декларация обр.1 и 6 към НАП;
- оформяне на документи при представен болничен лист;
- оформяне и подаване на документи при майчинство, отглеждане на малко дете и др. по КСО пред НОИ;
- изготвяне на платежни нареждания за осигуровките по ведомостта ;
- изготвяне на справки, удостоверения, служебни бележки;
- консултации по оптимизирането на трудово-правните отношения;

Б. СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

Този вид услуга се предлага при опредлени условия:
- работи се по номенклатура, разработена от клиента;
- касае аналитична обработка на документи САМО ЗА СЧЕТОВОДЕН СКЛАД ;
- работи се с програмни продукти, съвместими с използваните от нас;

В. ДДС – ДНЕВНИЦИ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДАВАНЕ

Въз основа на предоставените от клиента документи подготвяме:
- дневник за покупките;
- дневник за продажбите;
- справка декларация за периода;
- справка за ДДС за възстановяване при приключила процедура;
- подаване на данните в НАП.
При извършването на тази услуга НЕ ПОЕМАМЕ ангажимент за насрещни проверки и данъчна защита при ревизии.

Г. ИНТРАСТАТ – ДНЕВНИЦИ И ДЕКЛАРАЦИИ

На база предоставените от клиента документи за вътрешнообщностните придобивания и доставки изготвяме:
- дневник на вътрешнообщностни придобивания по тарифни кодове на стоката, определени от клиента;
- дневник на вътрешнообщностни доставки по тарифни кодове, определени от клиента;
- декларация на електронен носител ;
- подаване на Интрастат-декларацията чрез фирмен електронен подпис.

II. ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
1. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМИ

Обработка на документите се извършва еднократно в годишен аспект. Като резултат получавате:
- осчетоводени документи, помесечно;
- годишна обортна ведомост;
- данъчен амортизационен план;
- годишна данъчна декларация;
- годишен финансов отчет за подаване в НССИ;
- документи , необходими за публикуването на fтчета в Агенция по вписвания;
- при желание от страна на клиента, имаме възможнст за електронно подаване на Годишната Декларация , Годишния финансов отчет в НССИ и публикуването му на сайта на Агенция по вписванията;

2. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
За да се изготви Годишна данъчна декларация на физическо лице са необходими:
- Данни за лицето;
- Документи, доказващи приход и удържан авансов данък;
- Документи за данъчни облекчения – за деца, ТЕЛК, млади семейства, дарения и т.н.
При възникнали проблеми, относно достоверността на размера на прихода, или размера на авансово удържания данък , дружеството ни не се ангажира с изясняване на обстоятелствата.

III. КОНСУЛТАЦИИ
Консултациите, които извършваме са в областта на приложимото данъчно законодателство в България, Национаналните счетоводни стандарти, организацията на документооборота, мероприятия за повишаване на ефективността от дейността на фирмата и др.п.

IV. АНАЛИЗИ
Тази услуга е предназначена главно за клиенти на пълно абонаментно обслужване и включва изготвянето на междинни отчети, финансови анализи и прогнази, свързани с искане за кредит, лизинг, за участие в проекти и др.п.

V. УСЛУГИ, КОИТО НЕ ИЗВЪРШВАМЕ
Всеки бизнес има своята спесифика и за упражняването му е необходимо и списифично администриране. За нормалното му функциониране понякога са необходими купища документи, подавани към различни инстанции - специални регистрации, наличие на лицензи, разрешителени режими, подаване на декларации, уведомителен режим – уведомяване на съответната инстанция за предстоящо действие или бездействие. Не без значение са и многобройните Наредби, Инструкции, Указания на различни контролиращи органи. Цялото многообразие и обем на гореизброеното не е предмет на нашата дейност. Ние следим новостите, указанията и наредбите в нашия бизнес, а вие – във вашия!

ЦЕНИ

При образуването на размера на таксата се взимат предвид следните основни показатели:
- Юридическа форма на фирмата – ЕТ, ЕООД, ООД – брой собственици;
- Сфера на дейност – услуги, търговия , строителство и др.;
- Брой на документи – под документ се разбира фактура, протокол, запис в банково извлечение, митническа декларация и други първични счетоводни документи;
- Брой и сложност на счетоводните операции – лизинги, кредити, аванси, отчитане на себестойност;
- Внос/износ, ВОП/ВОД;
- Складово стопанство – брой номенклатури, вид стока, предимство е съвместимостта на складовия софтуер с използвания от нас;
- Наличие на дълготрайни активи – брой, в процес на придобиване;
- Брой персонал, текучество ,наличие на граждански договори;
- Брой банкови сметки – в лева и валута;
- Брой позиции на клиенти и доставчици;
- Регистрация по ЗДДС, ЗАДС, Интрастат, OSS;
- Трудът на счетоводителя, като водеща е средната заплата на счетоводител в бранша.

Размерът на таксата е строго индивидуален и относително непостоянен. Като общ ориентир може да послужи следното:
- Фирма, независимо от юридическата й форма, с до общо 20 бр. документи, нерегистрирана по ЗДДС, с персонал до 3 души в сферата на търговията и услугите - 100 лв без ДДС;

- Фирма, независимо от юридическата й форма с до общо 20 бр. документи, регистрирана по ЗДДС, с персонал до 3 души в сферата на търговията и услугите - 300 лв без ДДС.


Всяко отклонение „в плюс“ от горните параметри, както и от сферата на дейност, променя крайния размер на таксата.

Адрес за кореспонденция


Работно време

Понеделник 9:00 - 17:30 ч.
Вторник 9:00 - 17:30 ч.
Сряда 9:00 - 17:30 ч.
Четвъртък 9:00 - 17:30 ч.
Петък 9:00 - 17:30 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

Осигурен паркинг.

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж